1. Інформація про структуру Головного управління; Положення про відділи, сектори Головного управління; положення про колегію Головного управління; Правила внутрішнього трудового розпорядку;матеріали про вакантні посади ; інформація про кадровий резерв; матеріали щорічної оцінки, атестації державних службовців ; інформація про кількісний та якісний склад державних службовців.

2. Накази Головного управління з основної діяльності, рішення колегії Головного управління.

3. Піврічні та річні інформаційні дані про документообіг в Головному управлінні.

4. Плани роботи Головного управління.

5. Плани проведення та порядок денний засідань колегії Головного управління.

6. Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводяться Головним управлінням.

7. Штатні розписи Головного управління.

8. Графіки проведення прийомів громадян керівництвом Головного управління.

9. Інформаційно-аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян.

10. Регіональна цільова програма заходів та робіт у галузі регулювання земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року.

11. Склад евакуаційної комісії.

12. План заходів обласної з цивільного захисту.

 Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні Головного управління, підлягають обов’язковій реєстрації у спеціальній системі обліку. Для реєстрації документів, що надходять до Головного управління та надсилаються нею,  застосовується єдина реєстраційно-контрольна картка бази даних. Накази Головного управління з основної діяльності, кадрових питань, про відпустки, відрядження реєструються в журналі.

 Зазначена система дозволяє забезпечити виконання таких функцій:

– реєстрацію та облік вхідної кореспонденції;

– реєстрацію та облік вихідної кореспонденції;

– реєстрацію та облік наказів Головного управління з основної діяльності; з кадрових питань; про відпустки, відрядження;

– контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня;

– пошук документів за основними реквізитами та ключовими словами документів.

Усі документи в Головному управлінні формуються протягом діловодного року у справи відповідно до номенклатури справ структурних підрозділів Головного управління. Зведена номенклатура справ Головного управління складається з номенклатур справ структурних підрозділів головного управління та погоджується в установленому порядку. Більшість документів зберігається у відділі документального, господарськго та організаційного забезпечення Головного управління.

За змістом інформація, якою володіє Головне управління, поділяється на такі види:

? правова інформація (інформація, яка міститься у законах України, Указах Президента України, постановах, розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах міністерств та інших відомств України)

? інформація про фізичну особу (інформація про працівників розпорядника інформації та керівний склад структурних підрозділів Головного управління

? інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна та службова)

? інші види інформації (інформація, яка міститься в розпорядчих актах, дорученнях, протоколах, листах, інформаціях, надісланих до центральних органів влади, місцевих органів влади, інших суб’єктів, і отримана від них та внутрішніх документах, створених у процесі діяльності розпорядника інформації).