1.Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
2.Запит на інформацію подається у довільній формі.
3.Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
4.Для подання письмового запиту запитувач може використати запропоновану форму.
5.Запит на інформацію подається до відділу документального, господарського та організаційного забезпечення, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
6.Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
7.У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює спеціаліст відділу документального, господарського та організаційного забезпечення, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
8.На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа Головного управління дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Головного управління Держкомзему у Івано-Франківській області, розміщується у відділі документального, господарського та організаційного забезпечення.

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ак.А.Сахарова,34;
на електронну адресу: ivano-frankivsk_gu@dazru.gov.ua;
по факсу: (0342) 78 93 90;
по телефону: (0342) 52 24 14.

Запит може бути поданий безпосередньо відділу документального, господарського та організаційного забезпечення Головного управління щодня з 9.00 до 17.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.00, каб. № 303, крім вихідних та святкових днів.
Інформація на запит надається безоплатно.