Частиною другою статті 7 Закону раїни «Про оренду землі» вста­влено, що у разі засудження фізичної особи-орендаря до позбав­лення волі або обмеження його дієздатності за рішенням суду право на оренду земельної ділянки переходить до одного з членів його сім’ї, який виявив бажання і може відповідно до закону стати орендарем, а в разі його відмови або відсутності таких — до осіб, які викорис­тали цю земельну ділянку разом з орендарем, за їх згодою, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону. Відповідно до статті 31 цього ж закону договір оренди землі припиняється в разі смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7, від ви­конання укладеного договору оренди земельної ділянки. Якщо жодна із вищеозначених осіб не виявила бажання проводити фермерську діяльність, зокрема не звернулася із відповідною заявою до орендодавця землі (райдержадміністрації), договір оренди може бути припинений в односто­ронньому порядку.

Разом з тим, необхідно витрима­ти певну процедуру, зокрема:

1. Встановити, що земельна ділян­ка, яка надана в оренду для ведення фермерського госпо­дарства не використовується за цільовим призначенням. Для цього інспекція з контролю за використанням і охороною землі має провести обстеження земельної ділянки і надати до райдержадміністрації матеріали такого обстеження.

2. Голова райдержадміністрації приймає розпорядження про припинення договору оренди земельної ділянки.

3. Необхідно звернутися до район­ного відділу земельних ресурсів з проханням зняти з реєстрації договір оренди земельної ді­лянки, дія якого припинена роз­порядженням.

 

Землевпорядний віник №1 2012