Відповідно до частини другої статті 173 Земельного ко­дексу України межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і зміню­ються за проектами землеустрою, які розробляються відповідно до техніко-економічного обґрунту­вання їх розвитку, генеральних планів населених пунктів.

Статтею 46 Закону України «Про землеустрій» передбачено, що для встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних творень розробляються проекти землеустрою щодо встановлення і міни меж відповідних адміністра­тивно-територіальних утворень.

Згідно із статтею 176 Земельного кодексу України межі адміністративно-територіальних утво­рень посвідчуються державним актом України.

Форма та порядок видачі дер­жавного акта України на межі адміністративно-територіального утворення встановлюються Вер­ховною Радою України.

Проте, діючими на сьогодні нормативно правовими актами не затверджено форму та порядок видачі державних актів України на межі адміністративно-тери­торіальних утворень.

У свою чергу, відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відпо­відно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Крім того, Методичними реко­мендаціями з розробки проектів землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту, затверджених наказом Держкомзему від 10 липня 2008 р. № 165, вста­новлено, що межі населеного пункту зазначаються на картах (планах) таких масштабів, які є прийнятними для точного встанов­лення їх місця розташування, в разі необхідності — на окремих вклад­ках більш крупного масштабу.

Встановлення меж населеного пункту вважається таким, що відбулося, після встановлення меж в натурі (на місцевості) та внесення відомостей до держав­ного земельного кадастру.

Таким чином, межі населеного пункту вважаються встановлени­ми, а органи місцевого самовряду­вання набувають права розпоря­джатися земельними ділянками, які відповідно до розроблених про­ектів щодо встановлення меж відповідної сільської, селищної, міської ради включаються до їх те­риторій, після встановлення (вине­сення) меж території населеного пункту в натуру (на місцевість), закріплення меж території межови­ми знаками та внесення відомостей про земельну ділянку до державно­го земельного кадастру (АС ДЗК).

Також слід зазначити, що згідно із частиною першою статті 174 Земельного кодексу України рішення про встановлення і змі­ну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за по­данням Верховної Ради Автоном­ної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міської рад.

 

Землевпорядний віник №1 2012