З метою захисту конститу­ційних прав на землю гро­мадян та, враховуючи їх чисельні скарги на не­добросовісні дії суб’єктів господа­рювання, які здійснюють свою го­сподарську діяльність у сфері землеустрою, для запобігання зло­вживання посадовими особами те­риторіальних органів земельних ресурсів при погодженні докумен­тації із землеустрою, розробленою суб’єктом господарювання, у яко­го закінчився строк дії ліцензії на виконання цих робіт, Держземагентство України в межах наданих повноважень повідомляє про таке.

Відповідно до положень статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місце­вого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Консти­туцією та законами України.

Відповідно до вимог статті 186-1 Земельного кодексу України для розгляду питань, пов’язаних з по­годженням документації із земле­устрою, в районах та містах облас­ного значення, містах Києві та Севастополі функціонують постійно діючі комісії. До повнова­жень Комісії, до складу якої, зокрема, входять уповноважені представники районного (місько­го) органу земельних ресурсів, на­лежить забезпечення погодження документації із землеустрою від­повідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Закон України «Про земле­устрій» (далі — Закон) відносить до робіт із землеустрою — обстежувальні, вишукувальні, топогра­фо-геодезичні, картографічні, проектні та проекти о-вишуку­вальні роботи, що виконуються з метою складання документації із землеустрою.

Відповідно до положень статті 4 Закону, суб’єктами землеустрою є: органи державної влади та органи місцевого самоврядування; юри­дичні та фізичні особи, які здій­снюють землеустрій; землевлас­ники та землекористувачі.

Згідно з вимогами статті 22 За­кону землеустрій здійснюється на підставі:      а) рішень органів вико­навчої влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із землеустрою; б) укладених договорів між юридичними чи фізичними особами (землевлас­никами і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою; в) судових рішень.

Як зазначає стаття 26 Закону розробниками документації із землеустрою є юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону. Взаємовідно­сини замовників і розробників документації із землеустрою регу­люються законодавством України і договором.

Положеннями статті 29 Закону визначені загальні вимоги до змісту документації із землеуст­рою, зокрема, документація із землеустрою включає в себе текс­тові та графічні матеріали і містить обов’язкові положення, встанов­лені завданням на розробку відпо­відного виду документації.

При цьому, статтею 30 цього Закону визначено, що погоджен­ня і затвердження документації із землеустрою проводиться в по­рядку, встановленому Земельним кодексом України, цим Законом та іншими законами України.

Інструкцією про порядок скла­дання, видачі, реєстрації і збе­рігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимча­сового користування землею (у то­му числі на умовах оренди) та договорів оренди землі, затверд­женою наказом Держкомзему України від 04.05.1999 р. № 43, визначено порядок складання правовстановлюючих документів на землю. Зокрема, роботи зі скла­дання державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою виконуються в такій послідовності: підготовчі роботи; встановлення (відновлен­ня) в натурі        (на місцевості) меж земельної ділянки та меж обме­жень на використання земельної ділянки; складання кадастрового плану земельної ділянки; заповнення бланка державного акта.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 749 «Про затвердження Тимчасового поряд­ку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці» визна­чено процедуру присвоєння када­стрового номера земельній ділянці та внесення відповідних даних до державного реєстру земель.

Відповідно до вимог пункту 11 згаданого Тимчасового порядку для визначення кадастрового но­мера земельної ділянки розробник документації із землеустрою подає до територіального органу Держкомзему за місцезнаходженням земельної ділянки — заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки; документацію із землеустрою; файл обміну даними про результати робіт із земле­устрою в електронному вигляді. При цьому, в разі прийняття Центром кадастру за результатами проведення перевірки докумен­тації із землеустрою та обмінного файла і процедури приймання обмінного файла негативного висновку, Центр кадастру повер­тає до територіального органу Держкомзему документацію із землеустрою та обмінний файл згідно з актом приймання-передачі для доопрацювання і проведення повторної перевірки.

Територіальний орган Держкомзему залучає у разі потреби розробника документації із земле­устрою для доопрацювання такої документації та обмінного файла.

З огляду на вище викладене, Держземагентство України вва­жає, що в разі закінчення строку дії ліцензії, для виконання робіт із землеустрою, в т.ч. й погодження такої документації у встановлено­му порядку, суб’єктам господарю­вання необхідно отримати нову ліцензію на провадження господарської діяльності із землеустрою згідно з чинним законодавством або заключити договір із суб’­єктом господарювання, який має ліцензію на проведення зазначе­них робіт для подальшого виконання робіт із землеустрою від­повідно до договірних зобов’я­зань із замовниками.

При цьому зазначаємо, коли строк дії ліцензії, виданої суб’єк­ту господарювання на проваджен­ня господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою закінчився та (або) ліцензія ану­льована в установленому порядку, то відносини між таким суб’єк­том господарювання і замовни­ками регулюються чинним цивіль­ним та господарським законодав­ством.

 

Землевпорядний віник №1 2012