ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Головного управління              

Держкомзему у Івано-Франківській області

від 14.05. 2012 року №122

 

 

 ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад державних службовців Головного управління Держкомзему у    Івано-Франківській області, відділів (управлінь) Держкомзему у районах та містах

 

  1. 1.Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Головного управління Держкомзему у Івано-Франківській області, управлінь (відділів) Держкомзему у районах та містах Івано-Франківської області   , як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами) (далі – Порядок проведення конкурсу).

 

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Головного управління Держкомзему у Івано-Франківській області, управлінь (відділів) Держкомзему у районах та містах.

 

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Головного управління Держкомзему у Івано-Франківській області (далі – конкурсна комісія).

 

1.4. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Головного управління протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу такі документи:

заяву про участь у конкурсі, де зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) із відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4х6 см;

копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою, визначеною Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

копію трудової книжки засвідчену нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;

копію військового квитка засвідчену нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку.

Особи, які працюють в Головному управлінні Держкомзему у            Івано-Франківській області і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

 

1.5. До іспиту допускаються кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

 

1.6. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується однаковими умовами: тривалістю іспиту, змістом та кількістю питань, підрахунком результатів і відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

 

1.7. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Головного управління Держкомзему у Івано-Франківській області, відділів (управлінь) Держкомзему у районах та містах.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

 

1.8. Питання для перевірки знань законодавства кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Головного управління Держкомзему у Івано-Франківській області, управлінь (відділів) Держкомзему у районах та містах мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України.

 

1.9. Перелік питань обов’язково надається кадровою службою для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

 

1.10. Екзаменаційні білети формуються за встановленою формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, і затверджується головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України „Про державну службу”, „ Про засади запобігання і протидії корупції ”, та два питання для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Головного управління Держкомзему у Івано-Франківській області, відділів (управлінь) Держкомзему у районах та містах, всього п’ять питань.

 

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

 

1.12. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

1) організаційної підготовки іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

1.12. Кадрова служба за погодженням із головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту і повідомляє кандидатів про місце й час його проведення.

 

2. Організаційна підготовка до іспиту

 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту здійснюється в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

 

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

 

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку слід дати додаткові пояснення. У разі виникненні спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

3. Складання іспиту

 

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета повинні бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

 

3.2. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів і забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.3. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.2. цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення кількох вакантних посад.

 

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

 

3.5. Іспит складається державною мовою.

 

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом Головного управління. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по-батькові кандидата, номер білета і питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

 

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’яти бальна система.

 

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України „Про державну службу”, „ Про засади запобігання і протидії корупції ” та успішно впоралися із запитаннями на перевірку знання земельного законодавства України та положень нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

 

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України „Про державну службу”, „ Про засади запобігання і протидії корупції ” і достатньо володіють знаннями земельного законодавства України та обізнані з основними положеннями нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних структурних підрозділів, де вони працюватимуть.

 

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

 

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

 

4.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додаванням балів за кожне питання і занесенням загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

 

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі.

 

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка маже бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

 

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспиту.

 

4.7. Кандидати, які не склали іспиту, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 

4.9. Результати іспиту можуть бути оскаржені начальнику Головного управління протягом трьох днів після ознайомлення з результатами іспиту.

 

 

 

 

 

 

В.о. завідувача сектору кадрової роботи,

професійної підготовки та підвищення кваліфікації                 О.Яцків